ADAQUO

SMART OUTDOOR SHOWER

Team Adaquo is bringing you a revolution in the world of showering by manufacturing the first smart outdoor shower. Having in mind the importance of saving water and environmental protection, we are bringing you the solution with the unique experience of showering.

DOMMI

We’re delivering a smart way to use a shower.

Most of the water that we consume is lost until it passes the drain. Did you know that we use about 100 liters of water a day only by showering? The Adaquo system changes that, it reduces water pressure at consistent flow, collecting energy through solar panels, enabling you to save up to 75% of water and up to 100% of energy.

 

MAIN BENEFITS

Saves water up to 75%

100% hygienically safe showering

Solar-powered

possibility of advertising

return on investment

TEAM

MEET THE TEAM

STEFANO LADAVAC

STEFANO LADAVAC

CEO & CO-FOUNDER

MILOŠ JARIĆ

MILOŠ JARIĆ

CO-FOUNDER & HEAD OF PRODUCTION

Matej Blažević

Matej Blažević

DEPUTY DIRECTOR & MARKETING MANAGER

Angela Matejčić

Angela Matejčić

PROJECT MANAGER

Marin vujić

Marin vujić

R&D

WORK WITH US

DISTRIBUTORS

Sell and distribute our products

SMART CITY

Make your city greener

PARTNERSHIP

Become a partner

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

FAQ

How does a shower improve hygienic conditions?

Using a water-activated motion sensor, we have eliminated the unnecessary need to touch the shower, in which case the transmission of bacteria is prevented.

How does your shower save up to 75% water?

Other showers use a pressure valve to activate the water, which is usually programmed to release water for 15 seconds. A survey we conducted in 2018. showed that more than 90% of shower users, after showering, press the pressure valve to wash their hands/feet and leave the water flow for at least 12 seconds. Our motion sensor system turns off the flow of water as soon as the user moves away from the shower area. We have also implemented a smart shower head that reduces water pressure and thus increases your savings.

What is the Single-board computer used for

The single-board computer is implemented to control the ads on the LCD screen, to determine the time of use of the shower (eg from 07 to 21) or when the electronics will turn on and when users will be able to take a shower. In addition to monitoring, data storage is provided so that the frequency of showers can be analyzed and water savings can be monitored.

How long does it take to recoup the investment?

Depending on the frequency of the location, showering can pay off in a very short time. Due to the screen, the DOMMI model enables an extremely fast return on investment (1 – 3 seasons).

How are ads broadcast?

The LCD screen located on the front of the shower can broadcast various advertisements as well as provide users with information about interesting facilities nearby. The frequency with which a particular ad appears is controlled by the “Single-board computer”. To use the same, you need the username and password that we provide to users so that they can be accessed.

Dimensions and material from which the construction is made?

The weight of the shower is 98 kg. The construction is made of galvanized steel which is additionally protected with paint. Prior to installation, the water supply and concrete foundation must be prepared.

“While choosing your shower, choose SMART because every drop counts.”

WORKING HOURS

In our office and production, you can find us from Monday to Friday or contact us by phone: +38551215378

Monday – Friday

8:00 – 16:00 CET

Saturday

On the field

Sunday

Closed

CONTACT US!

OFFICE & PRODUCTION

Turkovo 22a, Rijeka 51000, Croatia

CALL US

+38551215378

SEND US A MESSAGE

ADAQUO 

TURKOVO 22a
RIJEKA 51000
CROATIA

FOLLOW US

}

HOURS

MONDAY // SATURDAY
08:00 AM – 4:00 PM

Privacy Policy

  All rights reserved. Infinity Luxury LTD

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj Potvrda proizvoda na tržištu – pametni tuš „Marbella“

Poštovana posjetiteljice i poštovani posjetitelju,
Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Ukupna vrijednost projekta je 1.700.573,17 kuna, a iznos koji sufinancira EU iznosi 1.221.142,44 kuna, počevši od 8. studenoga 2019. Prilagodba zahtjevima tržišta i komercijalizacija proizvoda – pametni tuš ‘Marbella’ projektni je prijedlog lansirati inovativan proizvod u segmentu ugostiteljstva i turizma. Provedbom će se kroz novo zapošljavanje ojačati proizvodni kapaciteti poduzetnika, kao i ljudski resursi. Projekt je usmjeren na građane Republike Hrvatske jačanjem državnog proračuna i očuvanjem okoliša u pogledu obnovljivih izvora energije te provedbom inovativnih rješenja u smislu informacijsko-komunikacijskih tehnologija koje se provode i podižu kvalitetu života.Projekt uključuje: ulaganje u ljudske resurse za projekt, prilagođavanje proizvoda zahtjevima tržišta, ispitivanje prilagođenog proizvoda u operativnom okruženju, uključivanje rezultata ispitivanja u proizvod, pripremu operativnih marketinških aktivnosti za komercijalizaciju, zaštitu i upravljanje intelektualnim vlasništvom nad inovativno rješenje. povećanje ulaganja u istraživanje i razvoj malog i srednjeg poduzetništva na području PGŽ u iznosu od 1.700.573,97 kuna. Rezultat će se postići provedbom aktivnosti prilagodbe proizvoda zahtjevima tržišta, ispitivanjem prilagođenog proizvoda u operativnom okruženju i uključivanjem rezultata ispitivanja u proizvod. Očekivani rezultati projekta su: povećanje prihoda od prodaje u iznosu od 1.559.170,00 kuna, povećanje prihoda od izvoza u iznosu od 1.280.000,00 kuna, 1 novi proizvod na tržištu podržan projektom, nova zapošljavanja za 4 zaposlenika, vlastiti udio u financiranje u iznosu od 479.430,73 kn Razdoblje provedbe projekta je od 8. studenog 2019. –08.05.2021.

Kontakt osoba za više informacija: Stefano Ladavac –091 720 0427. www.strukturnifondovi.hr 

Infinity Luxury d.o.o. započeo je provedbu ovog projekta 01.10.2020.
Cilj projekta je ulaganje u usklađivanje proizvoda tvrtke s EN standardima za standardizaciju u proizvodnji inovativnih “pametnih tuševa”, odnosno u proizvodnji kamenih proizvoda i električnih komponenata. Ti će standardi povećati konkurentnost tvrtke povećanjem kvalitete njezinih proizvoda i njihovim nadzorom tijekom cijelog proizvodnog procesa te udovoljiti zahtjevima kupaca, što tvrtka nije uspjela. Projekt je usmjeren na zaposlenike tvrtke jačanjem ljudskih potencijala, šire javnosti s obzirom na plasman certificiranih proizvoda na tržište, državnog proračuna povećanjem prihoda i povećanjem izvoznih prihoda te zaštitom okoliša smanjenjem upotrebe papira.
Stoga ovim projektom planiramo provesti certifikat za pametni proizvod za tuširanje „Marbella“ u skladu s IEC 60335-2-105: 2002 + A1: 2008 + A2: 2013; EN 60335-2-105: 2005 + A1: 2008 + A11: 2010; IEC 60335-1: 2010 + A1: 2013 + A2: 2016; EN 60335-1: 2012 + A11: 2014 + A13: 2017. Predmetni standard predstavlja ocjenu sukladnosti u smislu električnih uvjeta. EC 60335-2-105: 2002 bavi se sigurnošću električnih višenamjenskih tuš kabina i odvojenih električnih višenamjenskih tuš kabina za kućanstvo i slične svrhe, gdje njihov nazivni napon ne prelazi 250 V za jednofazne uređaje i 480 V za ostale uređaji. Uređaji koji nisu namijenjeni uobičajenoj upotrebi u kućanstvu, ali koji unatoč tome mogu predstavljati opasnost za javnost, poput uređaja koje laici koriste u hotelima, fitnes centrima i sličnim mjestima, spadaju u područje primjene ovog standarda. Ovaj se standard bavi razumno predvidljivim opasnostima koje predstavljaju uređaji na koje nailaze sve osobe. Međutim, općenito, ne uzima u obzir osobe (uključujući djecu) čije su fizičke, osjetilne ili mentalne sposobnosti; ili ih nedostatak iskustva i znanja sprječava da sigurno koriste aparat bez nadzora ili uputa; djeca koja se igraju uređajem.

Projekt predstavlja provedbu tri glavne skupine aktivnosti:
1. Certifikacija proizvoda – aktivnost predstavlja fazu pripreme tehničke specifikacije proizvoda potrebne za ocjenu sukladnosti, zatim transport uzoraka i samu ocjenu sukladnosti.
2. Upravljanje projektom – aktivnost je angažiranje vanjskog suradnika u praćenju provedbe i nabave svih stavki proračuna projekta
3. Promocija i vidljivost – aktivnost je širenje rezultata projekta financiranog bespovratnim sredstvima EU.

Ukupna vrijednost projekta je 146.218,75 kuna, a iznos koji sufinancira EU iznosi 108.481,25 kuna.
Razdoblje provedbe projekta je od 01.10.2020. – 01.10.2021.

Kontakt osoba za više informacija: Stefano Ladavac – 091 720 0427
Sadržaj materijala za objavljivanje / emitiranje isključiva je odgovornost tvrtke Infinity Luxury d.o.o.

Projekt je u potpunosti dostupan javnosti na uvid te ukoliko se želite interesirati o tijeku prijave i provedbe projekta sufinanciranog EU bespovratnim sredstvima molimo kontaktirajte
Stefano Ladavac na br 0917200427 za dogovor oko termina sastanka.

The project was co-financed by the European Union from the European Regional Development Fund
Product certification to the market – smart shower “Marbella”

Dear visitors

The project is co-financed by the European Union from the European funds for regional development. The total value of the project is 1.700.573,17 kn, and the co-financed amount from the EU is 1.221.142,44 kn starting on 08.11.2019. The project proposal is an adjustment of the product to the market and its commercialization. The aim of the project is to launch a new product in hotel and tourism segment. Implementing the project will result in the strengthening of the manufacturing capacity of the manufacturer and also with hiring new staff. The project is focused on citizens of Croatia and on strengthening the state budget and environmental protection regarding the renewable sources of energy with implementing new innovative solutions in information and communication technologies which are raising the standard of living. Project scope is: investing in human resources needed for implementing the project, adjusting the product for market needs, testing the product and implementing the test results into the product, preparing marketing activities for commercialization, protection, and managing the intellectual property of the innovative solutions. The project aim is: Raising investments in research and development of small and medium companies in „Primorsko Goranska“ county in the amount of 1.700.573,97 kn. The result will be achieved by conducting the activity of adjusting the product for market needs, testing the product, and implementing the test results into the product. Expected results of the project: increasing revenue trough sales in the amount of 1.280.00,00 kn, 1 new product on the market, hiring 4 new staff. Own share in financing in amount of 479.430,73 kn. The implementation period of the project is from 08.11.2019 to 08.05.2021. Contact person for more information: Stefano Ladavac – 091 720 0427. www.strukturnifondovi.hr

Infinity Luxury d.o.o. started the implementation of this project on 01.10.2020.
The aim of the project is to invest in the harmonization of the company’s products with EN standards for standardization in the production of innovative “smart showers”, ie in the production of stone products and electrical components. These standards will increase the competitiveness of the company by increasing the quality of its products and their supervision throughout the production process and meet customer requirements, which the company has not been able to. The project is aimed at the company’s employees by strengthening human resources, the general public with regard to the placement of certified products on the market, the state budget by increasing revenues and increasing export revenues, and environmental protection by reducing the use of paper.
Therefore, with this project we plan to carry out certification for the smart shower product “Marbella” in accordance with IEC 60335-2-105: 2002 + A1: 2008 + A2: 2013; EN 60335-2-105: 2005 + A1: 2008 + A11: 2010; IEC 60335-1: 2010 + A1: 2013 + A2: 2016; EN 60335-1: 2012 + A11: 2014 + A13: 2017.
The subject set of standards represents the assessment of conformity in terms of electrical conditions. EC 60335-2-105: 2002 deals with the safety of electric multi-purpose shower cabins and separate electric multifunctional shower cabins for household and similar purposes, where their rated voltage does not exceed 250 V for single-phase devices and 480 V for other devices. Devices that are not intended for normal household use, but which may nevertheless pose a danger to the public, such as devices used by laypeople in hotels, fitness centers, and similar places, fall within the scope of this standard. This standard deals with the reasonably foreseeable hazards posed by devices encountered by all persons. However, in general, it does not take into account persons (including children) whose physical, sensory, or mental abilities are; or lack of experience and knowledge prevents them from using the appliance safely without supervision or instruction; children playing with the device.

 

The project represents the implementation of three main groups of activities:
1. Product certification – the activity represents the phase of preparation of the technical specification of the product required for the conformity assessment, then the transport of samples and the conformity assessment itself.
2. Project management – the activity is the engagement of an external associate in monitoring the implementation and procurement of all project budget items
3. Promotion and visibility – the activity is the dissemination of the results of a project funded by the EU grant.

 

The total value of the project is HRK 146,218.75 and the amount co-financed by the EU is HRK 108,481.25.
The project implementation period is from 01.10.2020. – 01.10.2021.

Contact person for more information: Stefano Ladavac – 091 720 0427
The content of the publication/broadcast material is the sole responsibility of Infinity Luxury d.o.o.

The project is fully available to the public and if you want to beinformed on the course of application and implementation of the project co-financed by EU grants, please contact
Stefano Ladavac on 0917200427
www.strukturnifondovi.hr